De politieraad zal samenkomen op 21 juni 2017 om 20:00 uur in het veiligheidscentrum De Marly, De Merodedreef 15, 2260 Westerlo.

Openbare zitting  

1. Goedkeuring verslag vergadering van 19 april 2017.
2. Kennisgeving van het besluit (Federaal Toezicht) d.d. 11 april 2017 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2015 van de politiezone Zuiderkempen.
3. Kennisgeving van het besluit (Federaal Toezicht) d.d. 28 november 2016 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijzigingen nrs. 1 & 6/2016 (gewone en buitengewone dienst) van de politiezone Zuiderkempen.
4. Kennisgeving van het besluit (Federaal Toezicht) d.d. 19 december 2016 betreffende de goedkeuring, met een opmerking, van de begroting 2017 van de politiezone Zuiderkempen.
5. Goedkeuring jaarrekening en politierekening dienstjaar 2016.
6. Begrotingswijziging 2017 nr. 1 gewone dienst en nr. 10 buitengewone dienst.
7. Begrotingswijziging 2017 nr. 1 gewone dienst en nr. 10 buitengewone dienst. Verantwoordingsnota.
8. Logistiek. Aankoop van apparatuur voor het uitlezen van mobiele telefoontoestellen en het verwerken van de uitgelezen data. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van gunning.
9. Logistiek. Implementatie toegang tot exchange server vanaf ISLP stations. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van gunning.
10. Logistiek. Universele postbedeling van brievenpost. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van gunning.
11. Vacant verklaring van één functie lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur.
12. Voorstel wijziging functie diensthoofd Beleidsondersteuning in de graad van commissaris naar Calog-functie niveau A.
13. Kennisgeving jaarverslag 2016 politie Zuiderkempen.

Geheime zitting

14. Aanstelling van een  inspecteur als toezichthouder milieu.
15. Verlenen van ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een personeelslid.